DragonflyPix

Species ordered by Finnish common name

Our website contains photographs of 133 European species: 47 damselfly and 86 dragonfly species. Click on a name in the list below to see our photographs of that species.

On this page the species are ordered by their Finnish common names, if available. If you would like to see the common names in a different language, click on the corresponding flag below. And you can also see the list with only the scientific names.


flagsEnglishGermanFrenchDutchSwedishNorwegianFinnishDanishItalianCzechSlovenianBulgarian

Dragonflies

 1. Aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris)
 2. Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus)
 3. Anax immaculifrons
 4. Boyeria cretensis
 5. Boyeria irene
 6. Brachythemis impartita
 7. Caliaeschna microstigma
 8. Cordulegaster bidentata
 9. Cordulegaster helladica
 10. Cordulegaster heros
 11. Cordulegaster insignis
 12. Cordulegaster picta
 13. Cordulegaster trinacriae
 14. Crocothemis erythraea
 15. Diplacodes lefebvrii
 16. Elokorento (Sympetrum flaveolum)
 17. Etelänukonkorento (Aeshna mixta)
 18. Gomphus graslinii
 19. Gomphus pulchellus
 20. Gomphus schneiderii
 21. Gomphus simillimus
 22. Hohtoukonkorento (Aeshna affinis)
 23. Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica)
 24. Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens)
 25. Idänjokikorento (Gomphus flavipes)
 26. Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda)
 27. Isoukonkorento (Aeshna crenata)
 28. Karvaukonkorento (Brachytron pratense)
 29. Keisarikorento (Anax imperator)
 30. Kiilaukonkorento (Aeshna isoceles)
 31. Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia)
 32. Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea)
 33. Kulkusyyskorento (Sympetrum fonscolombii)
 34. Kulku-ukonkorento (Anax ephippiger)
 35. Liitokorento (Epitheca bimaculata)
 36. Lindenia tetraphylla
 37. Litteähukankorento (Libellula depressa)
 38. Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis)
 39. Lännensyyskorento (Sympetrum striolatum)
 40. Macromia splendens
 41. Merisinikorento (Orthetrum cancellatum)
 42. Onychogomphus costae
 43. Onychogomphus uncatus
 44. Orthetrum albistylum
 45. Orthetrum chrysostigma
 46. Orthetrum nitidinerve
 47. Orthetrum sabina
 48. Orthetrum taeniolatum
 49. Orthetrum trinacria
 50. Oxygastra curtisii
 51. Pantala flavescens
 52. Paragomphus genei
 53. Pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus)
 54. Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia)
 55. Pohjanukonkorento (Aeshna caerulea)
 56. Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum)
 57. Purokorento (Cordulegaster boltonii)
 58. Rannikkoukonkorento (Aeshna serrata)
 59. Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata)
 60. Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)
 61. Selysiothemis nigra
 62. Silosinikorento (Orthetrum brunneum)
 63. Siniukonkorento (Aeshna juncea)
 64. Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons)
 65. Somatochlora borisi
 66. Somatochlora meridionalis
 67. Sorjahukankorento (Libellula fulva)
 68. Sormusukonkorento (Anax parthenope)
 69. Suoukonkorento (Aeshna subarctica)
 70. Sympetrum depressiusculum
 71. Sympetrum meridionale
 72. Sympetrum sinaiticum
 73. Trithemis annulata
 74. Trithemis arteriosa
 75. Trithemis festiva
 76. Trithemis kirbyi
 77. Tummasyyskorento (Sympetrum danae)
 78. Tundrakiiltokorento (Somatochlora sahlbergi)
 79. Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata)
 80. Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis)
 81. Vaskikorento (Cordulia aenea)
 82. Verikorento (Sympetrum sanguineum)
 83. Viherukonkorento (Aeshna viridis)
 84. Vyösyyskorento (Sympetrum pedemontanum)
 85. Välkekorento (Somatochlora metallica)
 86. Zygonyx torridus